دانلود فایل صوتی حقوق مدیر سایت: علیرضا باقری (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی ) وبسایت صوت حقوق هیچ سایتی و نمایندگی دیگری ندارد. فایل صوتی تشریحی و جزوه و سوالات دروس{ حقوق تجارت - حقوق مدنی - ایین دارسی کیفری - اصول فقه - ایین دادرسی مدنی - تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - متون حقوقی (lawtexts) - متون فقه ( شرح لمعه )} ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی تماس : lawman1362@gmail.com 026-34421826 09124667931 09396941377 tag:http://voicelaw.mihanblog.com 2018-02-22T19:12:06+01:00 mihanblog.com نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها 2018-02-22T07:17:02+01:00 2018-02-22T07:17:02+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1399 مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها


]]>
jaza omomi 3 2018-02-22T07:10:25+01:00 2018-02-22T07:10:25+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1398 مرتضی کاظمی jaza omomi 3 jaza omomi 3

]]>
jaza omomi 2 2018-02-22T07:10:00+01:00 2018-02-22T07:10:00+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1397 مرتضی کاظمی jaza omomi 2 jaza omomi 2

]]>
jaza omomi 1 2018-02-22T07:09:33+01:00 2018-02-22T07:09:33+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1396 مرتضی کاظمی jaza omomi 1 jaza omomi 1

]]>
jaza ekhtesasi 1 2018-02-22T07:09:11+01:00 2018-02-22T07:09:11+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1395 مرتضی کاظمی jaza ekhtesasi 1 jaza ekhtesasi 1

]]>
حقوق اداری 2018-02-22T07:08:13+01:00 2018-02-22T07:08:13+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1394 مرتضی کاظمی حقوق اداری حقوق اداری

]]>
فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 3 2018-02-22T07:07:40+01:00 2018-02-22T07:07:40+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1393 مرتضی کاظمی فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 3 فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 3


]]>
نمونه فایل صوتی تجارت 3 2018-02-22T07:07:08+01:00 2018-02-22T07:07:08+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1392 مرتضی کاظمی نمونه 2  فایل صوتی تجارت 3 نمونه 2  فایل صوتی تجارت 3

]]>
نمونه فایل صوتی تجارت 3 2018-02-22T07:06:44+01:00 2018-02-22T07:06:44+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1391 مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی تجارت 3 نمونه فایل صوتی تجارت 3

]]>
نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق 2018-02-22T07:05:59+01:00 2018-02-22T07:05:59+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1390 مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق2 نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق

2

]]>
نمونه فایل صوتی حقوق اداری 2018-02-22T07:05:35+01:00 2018-02-22T07:05:35+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1389 مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی حقوق اداری نمونه فایل صوتی حقوق اداری

]]>
نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها 2018-02-22T07:05:08+01:00 2018-02-22T07:05:08+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1388 مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها

]]>
نمونه فایل صوتی مدنی 5 2018-02-22T07:04:14+01:00 2018-02-22T07:04:14+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1387 مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی مدنی 5 نمونه فایل صوتی مدنی 5 - 2 نمونه فایل صوتی مدنی 5

نمونه فایل صوتی مدنی 5 - 2

]]>
نمونه تدریس مدنی 4 شماره 2 2018-02-22T07:03:36+01:00 2018-02-22T07:03:36+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1386 مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی مدنی 4 نمونه فایل صوتی مدنی 4


]]>
نمونه فایل صوتی مدنی 4 2018-02-22T07:02:58+01:00 2018-02-22T07:02:58+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1385 مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی مدنی  4 نمونه فایل صوتی مدنی  4


]]>
نمونه فایل صوتی حقوق کار 2018-02-22T07:02:31+01:00 2018-02-22T07:02:31+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1384 مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی حقوق کار نمونه فایل صوتی حقوق کار


]]>
نمونه فایل صوتی حقوق ثبت 2018-02-22T07:01:40+01:00 2018-02-22T07:01:40+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1383 مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی حقوق ثبت نمونه فایل صوتی حقوق ثبت

]]>
فایل صوتی حقوق – آثار خودداری محکوم علیه در اعلام اموال خود در مرحله اجرای رای 2018-02-19T12:08:00+01:00 2018-02-19T12:08:00+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1382 مرتضی کاظمی فایل صوتی حقوق – آثار خودداری محکوم علیه در اعلام اموال خود در مرحله اجرای رای فایل صوتی حقوق – آثار خودداری محکوم علیه در اعلام اموال خود در مرحله اجرای رای

]]>
فایل صوتی حقوق – آسیب شناسی هتک حرمت 2018-02-19T12:07:35+01:00 2018-02-19T12:07:35+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1381 مرتضی کاظمی فایل صوتی حقوق – آسیب شناسی هتک حرمت فایل صوتی حقوق – آسیب شناسی هتک حرمت

]]>
فایل صوتی حقوق – اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کالا 2018-02-19T12:07:18+01:00 2018-02-19T12:07:18+01:00 tag:http://voicelaw.mihanblog.com/post/1380 مرتضی کاظمی فایل صوتی حقوق – اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کالا فایل صوتی حقوق – اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کالا

]]>