دانلود فایل صوتی حقوق مدیر سایت: علیرضا باقری (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی ) وبسایت صوت حقوق هیچ سایتی و نمایندگی دیگری ندارد. فایل صوتی تشریحی و جزوه و سوالات دروس{ حقوق تجارت - حقوق مدنی - ایین دارسی کیفری - اصول فقه - ایین دادرسی مدنی - تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - متون حقوقی (lawtexts) - متون فقه ( شرح لمعه )} ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی تماس : lawman1362@gmail.com 026-34421826 09124667931 09396941377 http://voicelaw.mihanblog.com 2018-02-22T14:22:01+01:00 text/html 2018-02-22T07:17:02+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها http://voicelaw.mihanblog.com/post/1399 <h1 id="filename" align="center">نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها <br></h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8320054834/2fb52354-b79e-4e10-914b-e0a4b434ba84/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7.mp3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> <p><br></p> text/html 2018-02-22T07:10:25+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی jaza omomi 3 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1398 <h1 id="filename" align="center">jaza omomi 3</h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8320054526/b3f41b97-2032-44ca-b10f-094fd8275dd9/jaza_omomi_3_09396941377.mp3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> text/html 2018-02-22T07:10:00+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی jaza omomi 2 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1397 <h1 id="filename" align="center">jaza omomi 2</h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8320054484/f5ac680b-4597-474b-8dd2-b0f7c3f129a2/jaza_omomi_2_09396941377.mp3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> text/html 2018-02-22T07:09:33+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی jaza omomi 1 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1396 <h1 id="filename" align="center">jaza omomi 1</h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8320054450/6a45e28b-b8d1-4696-9c40-529e66e20c91/jaza_omomi_1_09396941377.mp3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> text/html 2018-02-22T07:09:11+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی jaza ekhtesasi 1 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1395 <h1 id="filename" align="center">jaza ekhtesasi 1</h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8320054426/d1cbbcc3-d7d9-4e3b-a4d5-3b37755d9ed7/jaza_ekhtesasi_1_09396941377.mp3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> text/html 2018-02-22T07:08:13+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی حقوق اداری http://voicelaw.mihanblog.com/post/1394 <h1 id="filename" align="center">حقوق اداری </h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8320054542/377d861d-3d5d-4fcd-a601-c497ff3a23fa/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_09396941377.mp3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> text/html 2018-02-22T07:07:40+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 3 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1393 <h1 id="filename" align="center">فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 3</h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8320054584/81d81f34-7d36-4852-915c-43aa83fe521c/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_09396941377.mp3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p><p align="center"><br></p> text/html 2018-02-22T07:07:08+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی تجارت 3 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1392 <h1 id="filename" align="center">نمونه 2&nbsp; فایل صوتی تجارت 3 </h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8320054634/06539f1b-01b2-489c-b986-d373e31e1fb8/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_3_09396941377_1_.mp3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> text/html 2018-02-22T07:06:44+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی تجارت 3 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1391 <h1 id="filename" align="center">نمونه فایل صوتی تجارت 3</h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8320054718/237af2d0-f21b-4aad-abc2-cf2729f9dac5/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_3_09396941377_2_.mp3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> text/html 2018-02-22T07:05:59+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق http://voicelaw.mihanblog.com/post/1390 <h1 id="filename" align="center"><font size="4">نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق</font></h1><p align="center"><font size="4"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8320054792/95298458-b8b1-4665-a033-462dcf4ce03c/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_09396941377_2_.mp3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></font></p><p align="center"><font size="4">2</font></p><p align="center"><font size="4"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8320054792/1ebd7657-1854-4cca-a1b7-e27b8979ec0b/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_09396941377_2_.mp3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></font></p> text/html 2018-02-22T07:05:35+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی حقوق اداری http://voicelaw.mihanblog.com/post/1389 <h1 id="filename" align="center">نمونه فایل صوتی حقوق اداری</h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8320054826/c0a0e35c-c4d6-4e42-90aa-34ae0fc35409/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_09396941377.mp3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> text/html 2018-02-22T07:05:08+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها http://voicelaw.mihanblog.com/post/1388 <h1 id="filename" align="center">نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها <br></h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8320054834/2fb52354-b79e-4e10-914b-e0a4b434ba84/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7.mp3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> text/html 2018-02-22T07:04:14+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی مدنی 5 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1387 <h1 id="filename" align="center">نمونه فایل صوتی مدنی 5 </h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8320054942/f2808a09-583b-4379-9b8f-6d666ac86151/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_5_09396941377_1_.mp3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p><p align="center"> </p><h1 id="filename" align="center">نمونه فایل صوتی مدنی 5 - 2</h1><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8320054892/5c5e468f-5acb-48d7-b2d6-0b82381cbf81/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_5_09396941377_2_.mp3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> text/html 2018-02-22T07:03:36+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی نمونه تدریس مدنی 4 شماره 2 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1386 <div align="center"><font size="4">نمونه فایل صوتی مدنی 4</font></div><p align="center"><font size="4"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8320055018/8bacafd5-9b45-4c66-97af-14511f4e18d0/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_4_09396941377_2_.mp3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></font></p><div align="center"><br><font size="4"> </font></div> text/html 2018-02-22T07:02:58+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی مدنی 4 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1385 <h1 id="filename" align="center">نمونه فایل صوتی مدنی&nbsp; 4<br></h1><h1 id="filename" align="center"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8320055050/e17daaa8-28f4-4cbb-9922-77dbaf2965dd/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_4_09396941377_1_.mp3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></h1><h1 id="filename" align="center"><br></h1> text/html 2018-02-22T07:02:31+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی حقوق کار http://voicelaw.mihanblog.com/post/1384 <h1 id="filename" align="center">نمونه فایل صوتی حقوق کار </h1><p align="center"><br></p><p align="center"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8320055068/62b84dc6-5030-45cd-a5e9-323fed4dbf29/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_09396941377.MP3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></p> text/html 2018-02-22T07:01:40+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی نمونه فایل صوتی حقوق ثبت http://voicelaw.mihanblog.com/post/1383 <div align="center"><font size="4">نمونه فایل صوتی حقوق ثبت<br><br><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8320055092/fe0262cf-6e91-4f29-a110-c2a9fb92ded5/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_09396941377.mp3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="" style="cursor: pointer"></a></font></div> text/html 2018-02-19T12:08:00+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی فایل صوتی حقوق – آثار خودداری محکوم علیه در اعلام اموال خود در مرحله اجرای رای http://voicelaw.mihanblog.com/post/1382 <p style="text-align: center;"><strong>فایل صوتی حقوق – آثار خودداری محکوم علیه در اعلام اموال خود در مرحله اجرای رای</strong></p> <p style="text-align: center;"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8319807342/e8055796-7f95-4715-9bd8-aa7f9c142468/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C.MP3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></p> text/html 2018-02-19T12:07:35+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی فایل صوتی حقوق – آسیب شناسی هتک حرمت http://voicelaw.mihanblog.com/post/1381 <h4 style="text-align: center;">فایل صوتی حقوق – آسیب شناسی هتک حرمت</h4> <p style="text-align: center;"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8319811242/f4f50332-b17e-4b90-852f-2c9584c1fce9/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D8%AA%DA%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7.MP3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></p> text/html 2018-02-19T12:07:18+01:00 voicelaw.mihanblog.com مرتضی کاظمی فایل صوتی حقوق – اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کالا http://voicelaw.mihanblog.com/post/1380 <h3 style="text-align: center;">فایل صوتی حقوق – اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کالا</h3> <p style="text-align: center;"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8319808792/bfb10032-80cf-45b5-a55a-552004eb46d6/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D9%81_%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7_09396941377.MP3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></p>